Przedszkole Łęczna, Budynek, Czyste Przedszkole Casper. Przedszkole w Łęcznej Casper, Żłobek w Łęcznej Casper. Ozonowanie i zdrowe przedszkole (Casper w Łęcznej, Łęczna), zdrowie Dzieci. Projekt Czyste Przedszkole

Przedszkole Łęczna – Casper

4.63/5 (75)

ZALETY

ZAJĘCIA W CENIE

PROGRAMY W CENIE

ATRAKCJE W CENIE

INTEGRACJA

KADRA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt: „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Łęczna” realizowany jest od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przez Kamilę Skrzypczyńską wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Prywatne Casper Kamila Skrzypczyńska, ul. Magnoliowa 4, 21-100 Łęczna.

Całkowita wartość projektu: 242 568,75 zł

Cel główny Projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych dla Dzieci (10 Dziewczynek, 10 Chłopów) w wieku 3 i 4 lat na terenie Gminy Łęczna oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia dla 40 Dzieci (20 Dziewczynek i 20 Chłopców, w tym 20 dotychczas korzystających z placówki i 20 nowych) realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz w celu zwiększenia kompetencji społecznych Dzieci w wieku przedszkolnych do 31.12.2018 r.

Cele szczegółowe Projektu: 1) Podniesienie jakości oferty przedszkolnej, 2) Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przedszkolnych, 3) Wyposażenie kuchni przedszkolnej w nowe naczynia dla Dzieci, 4) Zakup nowych zabawek i pomocy dydaktycznych dla Dzieci, 5) Wyposażenie placówki przedszkolnej w nowe technologie informacyjno-komunikacyjne – sprzęt komputerowy, 6) Wyposażenie placówki w sprzęt służący integracji sensorycznej, 7) Zwiększenie szans edukacyjnych Dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych dla Dzieci nowo przyjętych i już uczęszczających do przedszkola (40 Dzieci), w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności: terapia ręki, dogoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne.

Zajęcia służą poprawie motoryki ręki, usprawniają walkę z wadami postawy, służą wzrostowi kompetencji kluczowych. Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności poznawania własnych emocji i sposobów ich wyrażania, rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach, pomoc dziecku w przełamaniu lęków, poszerzanie zakresu pozytywnych doświadczeń społecznych. Zajęcia prowadzone w 2 grupach 20-osobowych, średnio raz w tygodniu, godzina lekcyjna przez okres realizacji projektu.

Planowane efekty: Zakup sprzętu przełoży się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej placówki przedszkolnej objętej wsparciem w ramach projektu. Zakupione narzędzia IT/multimedialne usprawnią formy zajęć i staną się nieodłącznym elementem funkcjonowania placówki. Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znacząco wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny Dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wyrównanie stwierdzonych deficytów oraz zwiększenie kompetencji społecznych. Główny nacisk położony został na poprawę motoryki ręki, usprawnienie walki z wadami postawy, wzrost kompetencji kluczowych.

Projekt obejmuje wsparciem: 1) Ośrodek Wychowania Przedszkolnego – Przedszkole Prywatne Casper Kamila Skrzypczyńska, ul. Magnoliowa 4, 21-100 Łęczna; 2) 20 nowo przyjętych do przedszkola Dzieci, w tym z orzeczoną niepełnosprawnością, a w przypadku zajęć dodatkowych 40 Dzieci uczęszczających do tej pory do przedszkola wraz z nowo przyjętymi Dziećmi.

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne. Projekt – „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Łęczna”, wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 1 2.1 Edukacja przedszkolna.

 

Post Author: Czyste Przedszkole